Podmienky používania web stránok

Podmienky

Vitajte na stránkach agriclub.sk. Tieto webové stránky boli vytvorené s cieľom poskytovať všeobecné informácie o spoločnosti Syngenta a o jej produktoch a službách. Tieto webové stránky môžete používať za predpokladu, že budete dodržiavať ďalej uvedené podmienky. Výraz „stránky“ označuje webové stránky na adrese agriclub.sk

Stránky agriclub.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 313 49 463 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4977/B (ďalej tiež „Syngenta“).

Informovaný súhlas s týmito podmienkami

Venujte prosím pár minút dôkladnému prečítaniu ďalej uvedených podmienok. Prístupom na tieto webové stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že budete tieto podmienky používania webu (ďalej tiež „podmienky o používaní webu“ či „podmienky“) dodržiavať a budete nimi viazaný/á. Pokiaľ s ich dodržiavaním a s tým, že nimi budete viazaný/á, nesúhlasíte, nesmiete na tieto stránky pristupovať, používať ich ani z nich sťahovať žiadne materiály. Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je na týchto stránkach k dispozícii pod odkazom vedľa odkazu na tieto podmienky.

Tieto podmienky podliehajú zmenám

Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje právo tieto podmienky čas od času aktualizovať alebo meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste ich znenie pri každom použití týchto webových stránok skontrolovali.

Prehlásenie o ochrane súkromia

Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia našich zákazníkov, a preto pri uchovávaní a spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prehlásenie o ochrane osobných údajov je súčasťou týchto podmienok o používaní webu. Súhlasom s podmienkami používania webu prejavujete svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov, preto prosím venujte niekoľko minút svojho času a prečítajte si prehláenie o ochrane osobných údajov.

Prihlasovacie mená, hesla a bezpečnosť

Akékoľvek prihlasovacie meno a heslo pre tieto stránky pridelené Vám či Vami zvolené sú určené pre osobné používanie a nesmú byť sprístupnené ani používané akoukoľvek treťou osobou (ani inými spoluzamestnancami či zástupcami Vašej spoločnosti). Vy osobne, ako aj Vaša spoločnosť zodpovedáte za zabezpečenie ochrany utajenia Vášho prihlasovacieho mena a hesla. Vy aj Vaša spoločnosť zodpovedáte za všetky činnosti, ku ktorým dôjde na týchto stránkach užívateľom prihláseným pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, či už sa jedná o prípad použitia hesla sprístupneného Vami či Vašou spoločnosťou alebo nie. Je Vašou povinnosťou a povinnosťou Vašej spoločnosti ihneď upovedomiť spoločnosť Syngenta o akomkoľvek známom prípade neoprávneného zneužitia Vášho prihlasovacieho mena či hesla či dôvodnom podozrení neoprávneného zneužitia Vášho prihlasovacieho mena či hesla nebo o akomkoľvek inom prípade prelomenia utajenia Vašich údajov.

Aktualizácia užívateľských údajov

Vy aj Vaša spoločnosť ste povinní uvedomiť spoločnosť Syngenta riadne a včas, pokiaľ sa zmení akýkoľvek Vami poskytnutý údaj, ktorý ste zadali v rámci registrácie (ďalej len „užívateľský údaj“), alebo pokiaľ sa Vy či Vaša spoločnosť dozviete, že užívateľský údaj je neaktuálny či nekompletný.

Bez ohľadu na Vašu povinnosť a povinnosť Vašej spoločnosti predať spoločnosti Syngenta aktualizované užívateľské údaje je Syngenta oprávnená sa spoľahnúť na Vami či Vašou spoločnosťou už skôr zadané údaje, a to až do okamihu, kedy dôjde k ich aktualizácii zo strany Vás či Vašej spoločnosti. Vy aj Vaša spoločnosť týmto prejavujete súhlas, že Syngenta je oprávnená Vám zasielať informácie týkajúce sa podmienok používania týchto stránok prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, a to na Vami či Vašou spoločnosťou naposledy zadanú e-mailovou adresu.

Vo vzťahu medzi Vami, Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Syngenta má Syngenta jediná výlučné oprávnenie, právo, záujem či titul na/ v týchto Stránkach bez akéhokoľvek obmedzení ich vzhľadom, znakmi, funkcionalitou, navigáciou, obsahom a dojmom (tzv. look and feel), v dátach zhromaždených na týchto stránkach, v duševnom vlastníctve spojenom s týmito stránkami ako sú autorské diela, patenty, obchodné tajomstvo a know-how.

Právo zmeniť Stránky

Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje právo zmeniť obsah a funkcionalitu týchto stránok akýmkoľvek spôsobom či obmedziť prístup k týmto či uzavrieť tieto Stránky, a to všetko kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia, pričom Syngenta nie je zodpovedná žiadnym spôsobom za akékoľvek z toho vyplývajúce právne následky Vám či Vašej spoločnosti.

Oznámenie o autorských právach a obmedzená licencia

Všetko, čo na týchto webových stránkach môžete vidieť a počuť („obsah“), vrátane napr. všetkého textu, fotografií, ilustrácií, grafiky, audio klipov, video klipov a audio-video klipov, je chránené autorskými právami

Na zmienený obsah sa Vám udeľuje nevýhradná licencia, ktorá však podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

Môžete sťahovať, ukladať, tlačiť a kopírovať vybrané časti obsahu na týchto stránkach, pokiaľ:

  1. budete stiahnutý obsah využívať na účely osobného, nekomerčného použitia alebo pre rozširovanie svojich obchodných transakcií so spoločnosťou Syngenta,
  2. nebudete žiadnu časť obsahu publikovať ani vystavovať na žiadnych iných stránkach na internete,
  3. nebudete publikovať ani vysielať žiadnu časť obsahu v žiadnych iných médiách,
  4. nebudete obsah žiadnym spôsobom upravovať či meniť alebo nebudete mazať či upravovať žiadne oznámenie o autorských právach či ochranných známkach či oznámenie o dôvernosti.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, nesmiete obsah týchto stránok ani žiadnu jeho časť kopírovať, sťahovať, tlačiť, publikovať, zobrazovať, prevádzkovať, šíriť, prenášať, predávať, prekladať, upravovať, dopĺňať, aktualizovať, kompilovať, skracovať ani žiadnym iným spôsobom pretvárať či upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Syngenta.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, na Vás pri sťahovaní obsahu z týchto stránok neprechádza žiadne právo, nárok ani podiel na stiahnutom obsahu. S výnimkou obmedzenej, nevýhradnej licencie, ktorá sa výslovne udeľuje vyššie, nedá sa nič z toho, čo je uvedené v týchto podmienkach a na týchto webových stránkach, vykladať ako udelenie licencie lebo iného práva na základ akýchkoľvek autorských práv, ochrannej známky, patentu alebo iného práva na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Syngenta alebo tretej strany.

Oznámenie o ochranných známkach

Všetky ochranné známky, servisné značky a logá, ktoré sa na týchto webových stránkach zobrazujú („ochranná známka/známky)“), sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Syngenta, jednej z jej sesterských spoločností alebo tretích strán, ktoré svoje ochranné známky poskytujú spoločnosti Syngenta na základe licencie, alebo jednej zo sesterských spoločností takýchto tretích strán.

S výnimkou prípadov, kedy je to v týchto podmienkach výslovne uvedené, nesmiete žiadnu ochrannú známku reprodukovať, zobrazovať ani inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Syngenta.

Nevyžiadané nápady

Spoločnosť Syngenta víta Vaše komentáre a spätnú väzbu ohľadom týchto webových stránok. Všetky informácie a materiály, ktoré spoločnosti Syngenta prostredníctvom týchto webových stránok poskytnete, napríklad všetky komentáre, spätnú väzbu, nápady, dotazy, návrhy, dáta alebo podobné materiály, sa nepovažujú za DÔVERNÉ a CHRÁNENÉ VAŠIM ALEBO INÝM PRÁVOM DUŠEVNÉHO VLASTNICTVA. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám nezasiela/a žiadne informácie či materiály, ktoré si neprajete dať nám bezplatne k disponovaniu, vrátane mimo iného všetkých dôverných informácií a všetkých pôvodných, tvorivých materiálov.

V prípade, že odovzdáte oznámenie alebo materiály spoločnosti Syngenta prostredníctvom týchto webových stránok a spoločnosť Syngenta bude mať záujem ich využiť, tak Vás bude informovať v súlade so zákonom o autorskom práve.

Zodpovedáte za oznámenia, ktoré prostredníctvom týchto webových stránok odovzdáte, vrátane mimo iného ich pravdivosti a presnosti.

Upozorňujeme, že Vami odovzdané správy (napr. prostredníctvom nášho kontaktného formulára) nie sú spoločnosti Syngenta riadne doručené. Preto je nutné zasielať faktúry, upomienky a podobné materiály výhradne na adresy uvedené v príslušnej zmluve.

Informácie tretích strán

Niektoré z informácií, článkov a iných materiálov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok k dispozícii, poskytujú spoločnosti Syngenta tretie strany. Vždy, ak to je podľa nášho uváženia prakticky vykonateľné, je označený zdroj týchto materiálov tretích strán. Materiály tretích strán sa poskytujú len pre Váš záujem a pre Vaše potreby. Spoločnosť Syngenta nezaručuje ani neprehlasuje, že sú tieto materiály aktuálne, presné, úplné či spoľahlivé, ani nenesie zodpovednosť za nedostupnosť informácií z technických príčin. Syngenta nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek spôsob použitia, pre ktorý budú informácie tretích strán využité.

Odkazy na iné webové stránky spoločností Syngenta

Tieto stránky obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky spravované spoločnosťou Syngenta či jej sesterskými spoločnosťami. Tieto iné webové stránky sú prevádzkované pre rôzne účely a sú preto na nich vyvesené špecifické podmienky užívania týchto webov a zvláštne prehlásenie o spracovaní osobných údajov (ďalej „iné webové stránky“). Pokiaľ navštívite tieto iné webové stránky, venujte prosím krátky čas prečítaniu prehlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré je na príslušných stránkach vyvesené, a informujte sa tak o tom, aké osobné údaje sa môžu prostredníctvom daných stránok spracovávať.

Odkazy na iné webové stránky

Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky, ktorých prevádzkovateľom nie je spoločnosť Syngenta. Tieto hypertextové odkazy sú poskytované len pre Vašu informáciu a potreby a nevyplýva z nich žiadne potvrdenie materiálov na takých webových stránkach tretích strán, ani žiadne spojenie s ich prevádzkovateľmi. Syngenta nemá tieto webové stránky pod kontrolou a nenesie tak zodpovednosť za ich obsah. Pristupovanie na tieto webové stránky a ich používanie z Vašej strany je len na Vaše vlastné riziko.

Informácie o produktoch

Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke alebo tie informácie, na ktoré sa tu odkazuje, sú vhodné len ako úvodné informácie o spoločnosti Syngenta a jej produktoch a službách a nedajú sa vykladať inak. Ak máte ohľadom našich produktov a služieb záujem o konkrétnu radu a pokyny, kontaktujte prosím priamo spoločnosť Syngenta. Osoby, ktoré zamýšľajú použiť ochranu plodín alebo semien, si musia prečítať a dodržiavať štítok s označením, ktorý sa dodáva s produktom, a ďalej dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa používania daného produktu. Pred použitím ktoréhokoľvek z produktov pre ochranu plodín sa uistite, či je tento produkt vo Vašom štáte zaregistrovaný pre použitie.

Globálna dostupnosť

Vzhľadom k tomu, že rôzne štáty na celom svete majú rôzne právo a regulatórne požiadavky, sú niektoré produkty dostupné len v niektorých štátoch a v iných nie. Na týchto stránkach môžu byť uvedené odkazy alebo krížové odkazy na produkty, programy a služby Syngenta, ktoré nemusia byť vo Vašom štáte dostupné či ohlásené. Z takých odkazov nevyplýva, že spoločnosť Syngenta hodlá dané produkty, programy či služby vo Vašom štáte ohlásiť. Ak máte otázky k tomu, ktoré produkty, programy a služby môžu byť pre Vás dostupné, obráťte sa na svojho miestneho zástupcu odbytu Syngenta alebo kontaktujte spoločnosť Syngenta.

Nejedná sa o ponuku či výzvu k investovaniu

Informácie na týchto webových stránkach nepredstavujú a nedajú sa považovať za ponuku či výzvu k investovaniu či inej transakcii s akciami či inými cennými papiermi Syngenta. Ani sa taká ponuka či výzva nečiní ani nežiada. Ceny akcií a príjem z nich plynúci môžu kedykoľvek stúpať či klesať a prípadných investorov je upozorniť, že dobré výnosy v minulosti nemusia bezpodmienečne naznačovať budúce výnosy. Potenciálny investori by pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím mali vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo.

Výhľadové oznámenia

Naše webové stránky môžu obsahovať výhľadové oznámenia – t.j. oznámenia, ktoré sa netýkajú historických skutočností, vrátane oznámenia o našich domnienkach a očakávaniach. Tieto oznámenia vychádzajú z aktuálnych plánov, odhadov a projekcií, vzhľadom ku ktorým nenesie Syngenta v žiadnom smere zodpovednosť. Súčasťou týchto oznámení sú neodmysliteľné riziká a neistoty, mnoho z nich nie sú pod kontrolou spoločnosti Syngenta. Syngenta sa nezaväzuje žiadne z týchto oznámení aktualizovať vo svetle nových informácií alebo budúcich udalostí.

ODMIETNUTIE ZÁRUK

TIETO WEBOVÉ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SYNGENTA A JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI V NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERE PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ČI ZÁKONNÉ, VRÁTANE MIMO INÉ PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, A ĎALEJ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, SYNGENTA NEPREHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE TIETO WEBOVÉ STRÁNKY BUDÚ DOSTUPNÉ V URČITOM KONKRÉTNOM ČASE ALEBO NA URČITOM MIESTE, ALEBO ŽE ICH PREVÁDZKA BUDE NEPRERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. SYNGENTA NEPREHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE OBSAH TÝCHTO STRÁNOK NEOBSAHUJE VÍRUSY, ČERVY ČI INÝ KÓD, KTORÝ MOŽE VYKAZOVAŤ KONTAMINUJÚCE ALEBO DEŠTRUKTÍVNE VLASTNOSTI. SPOLOČNOSŤ SYNGENTA SÍCE DOPOSIAĽ VYNAKLADALA A BUDE NAĎALEJ VYNAKLADAŤ VÝZNAMNÉ ÚSILIE, ABY POSKYTOVALA PRESNÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE, OKREM TOHO INFORMÁCIE PUBLIKOVANÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MOŽU BYŤ NEÚPLNÉ ALEBO ZASTARALÉ A MOŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SYNGENTA NEZARUČUJE ANI NEVYKONÁVA ŽIADNE PREHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ, PLATNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ČI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PUBLIKOVANÝCH, ANI O VÝSLEDCÍCH JEJICH POUŽÍVÁNÍ ČI JINAK, CO SE TÝČE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ČI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PUBLIKOVANÝCH.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK JE USKUTOČŇOVÁNÉ POUZE NA VAŠE RIZIKO. SPOLOČNOSŤ SYNGENTA, JEJ SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI ANI ŽIADNY Z JEJ PRÍSLUŠNÝCH RIADITEĽOV, FUNKCIONÁROV, ZAMESTNANCOV A KONATEĽOV NENESIE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, V ROZSAHU, V AKOM TO POVOĽUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, PRÁVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME STRATY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SÚVISIACE S VAŠIM PRÍSTUPOM, POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO VAŠIM SPOĽAHNUTÍM SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH. BEZ TOHO, ABY TÝM BOLO OBEMDZENÉ VYŠIE UVEDENÉ, NENESIE SYNGENTA ŽIADNYM SPÔSOBOM PRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA MOŽNÉ CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V OBSAHU TÝCHTO STRÁNOK. TO PLATÍ HLAVNE PRE VŠETKY ODKAZY NA PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ SYNGENTA DODÁVA. TOTO JE SÚHRNNÉ OBMEZDENIE ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA VŠECHNY STRATY A ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PIAME ALEBO NEPRIAME, VŠEOBECNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NA STRATU DAT, VÝNOSOV ALEBO ZISKU. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ BEZ OHĽADU NA TO, ČI ÚDAJNÁ ZODPOVEDNOSŤ VYCHÁDZA ZO ZMLUVY, ZO ZÁKONA, Z NEDBANLIVOSTI, DELIKTU, PRESNEJ VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO SA ZAKLADÁ NA HOCIČOM INOM.

Rozhodné právo

Tieto podmienky užívania webu sa riadi švajčiarskym právom; tieto podmienky boli taktiež dané do súladu s predpismi Slovenskej republiky.

Upozornenie

Naša neschopnosť k požadovanému konaniu, ku ktorému dôjde kedykoľvek, a ktorá je založená na týchto podmienkach užívania webu, nemôže byť vykladaná ako vzdanie sa práva. Vzdanie sa práva musí byť urobené písomne a podpísané autorom. V prípade, že je v právnom úkone výslovne uvedené inak, vzdanie sa práva zo strany spoločnosti Syngenta v prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok užívania webu nie je možné považovať za vzdanie sa práva pre prípad pokračujúceho sa protiprávneho konania alebo porušovania týchto podmienok alebo vzdania sa akéhokoľvek práva vyplývajúceho z týchto podmienok užívania webu alebo akéhokoľvek práva založeného týmito podmienkami.

Neúčinnosť

Pokiaľ bude ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok užívania webu príslušným súdom považované za neplatné alebo neúčinné, je nutné toto ustanovenie nahradiť ustanovením iným, ktoré bude vyložené tak, aby čo najlepšie umožňovalo dosiahnutie cieľov sledovaných pôvodným nahradzovaným ustanovením, a to v rozsahu čo najviac zodpovedajúcom rozhodnému právu a ostatným ustanoveniam týchto podmienok používania webu, ktoré zostali v platnosti a sú účinné i v riešenom prípade.

Úplnosť dojednaní

Tieto podmienky používania webu predstavujú úplnú dohodu o obsahu zmluvy medzi spoločnosťou Syngenta, Vami a Vašou spoločnosťou o prístupe k týmto stránkam a o ich užívaní. Tuto dohodu je možné meniť v prípadoch výslovne upravených v týchto podmienkach o užívaní webu.

Tieto podmienky užívania webu boli naposledy menené k 31. marce 2017.