Poučenie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31 349 463, so sídlom Prievozská 4/D, Bratislava 821 09, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 4977/B, e-mail: dataprivacy.sk@syngenta.com (ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“ alebo „Syngenta“).

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, právo požadovať vymazanie osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo získať svoje osobné údaje od Prevádzkovateľa a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnou úpravou, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia zmluvy, vykonávania marketingových a ďalších činností súvisiacich s analýzou predajných štatistík jednotlivých produktov a kategórií produktov v príslušnej územnej oblasti a pre interné potreby spoločnosti Syngenta vo forme overenia dosiahnutia plánu predaja príslušným zamestnancom Prevádzkovateľa, v plnení vnútorných cieľov skupiny Syngenta, pričom v tejto súvislosti môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté taktiež spoločnosti Syngenta Crop Protection AG so sídlom Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švajčiarská konfederácia („Syngenta Crop Protection AG“). V takomto prípade máte tiež právo získať kópiu osobných údajov, ktoré budú tretej krajine odovzdané.

Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci programu Agriclub a ďalšie údaje, ktoré nám budú poskytnuté v rámci obchodnej spolupráce, najmä meno a priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie a informácie o nákupe produktov Syngenta.

Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej tiež len „GDPR“) („Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR („oprávnený záujem Prevádzkovateľa popísaný vyššie), prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR („plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“).

Príjemcovia osobných údajov môžu byť najmä spoločnosti v rámci skupiny Syngenta, marketingové agentúry, dodávatelia tovarov a služieb, subjekty poskytujúce pre prevádzkovateľa správu IT systémov, subjekty poskytujúce účtovné, daňové a iné poradenstvo a ďalšie subjekty, ktoré budú prevádzkovateľom poverené. Pre poskytnutie viac informácií nás prosím kontaktujte emailom alebo písomne. Platné znenie Poučenia o spracúvaní osobných údajov, obsahujúce tieto a ďalšie informácie, je k dispozícii na www.agriclub.sk.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania marketingových aktivít zo strany Prevádzkovateľa, do doby, pokiaľ vyjadríte nesúhlas s ďalším spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely alebo odvoláte svoj súhlas (v prípade údajov poskytnutých na účely marketingu) a po dobu nevyhnutnú na realizáciu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo do doby, než vznesiete oprávnenú námietku proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Odvolanie súhlasu alebo vznesenie námietky nemá vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje pred týmto okamihom.

Ak Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje, máte dva typy práv namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

  1. na základe oprávnených záujmov - môžete vzniesť námietky z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie;
  2. na účely priameho marketingu - môžete vzniesť námietku kedykoľvek.